Danh sách trường tại Philippines

1 Trường anh ngữ SMEAG Trường ngôn ngữ Cebu, Tarlac Cebu, Tarlac Link website
2 Trường anh ngữ Philinter Trường ngôn ngữ Cebu Cebu Link website
3 Trường anh ngữ CIA Trường ngôn ngữ Cebu Cebu Link website
4 Trường anh ngữ IMS Trường ngôn ngữ Cebu Cebu Link website
5 Trường anh ngữ Fella Trường ngôn ngữ Cebu Cebu Link website
6 Trường anh ngữ Cella Trường ngôn ngữ Cebu Cebu Link website
7 Trường anh ngữ ZA Trường ngôn ngữ Cebu Cebu Link website
8 Trường anh ngữ CPI Trường ngôn ngữ Cebu Cebu Link website
9 Trường anh ngữ IDEA Trường ngôn ngữ Cebu Cebu Link website
10 Trường anh  ngữ CG Trường ngôn ngữ Cebu Cebu Link website
11 Trường anh ngữ EV academy Trường ngôn ngữ Cebu Cebu Link website
12 Trường anh ngữ QQ Trường ngôn ngữ Cebu Cebu Link website
13 Trường  anh ngữ CIEC Trường ngôn ngữ Cebu Cebu Link website
14 Trường anh ngữ C2 UBEC Trường ngôn ngữ Cebu Cebu Link website
15 Trường anh ngữ HANA Trường ngôn ngữ Clark Clark Link website
16 Trường anh ngữ GS Trường ngôn ngữ Clark Clark Link website
17 Trường anh ngữ CIP Trường ngôn ngữ Clark Clark Link website
18 Trường anh ngữ EG Trường ngôn ngữ Clark Clark Link website
19 Trường anh ngữ KEYSTONE Trường ngôn ngữ Subic Subic Link website
20 Trường anh ngữ CNN QUEZON Trường ngôn ngữ Manila Manila Link website
21 Trường anh ngữ C21 Trường ngôn ngữ Manila Manila Link website
22 Trường anh ngữ BECI Main Trường ngôn ngữ Baguio Baguio Link website
23 Trường anh ngữ PINES CHAPIS Trường ngôn ngữ Baguio Baguio Link ebsite