Danh sách trường tại Hàn Quốc

1 Trường Đại học AIEJ. Đại học Osaka Aomori Link website
2 Trường Đại học Kyoto. Trường ngôn ngữ Osaka Aomori Link website
3 Trường Đại học Osaka.1 Đại học 1 Osaka Aomori Link website
4 Trường Đại hoc Tohoku. Cao đẳng 2 Osaka 3 Aomori Link website
5 Trường Đại học Hitotsu-Bashi. Đại học Hiroshima Shimane Link website
6 Trường Đại học Tsukuba. Phổ thông Hiroshima Shimane Link website
7 Trường Đại học Kyushu. Đại học Hiroshima Shimane Link website
8 Trường Đại học Yokohama. Cao đẳng Sapporo3 Nara Link website
9 Trường Đại học Yokohama. Cao đẳng Sapporo Nara Link website
10 Trường Đại học Yokohama. Cao đẳng Sapporo Nara Link website
11 Trường Đại học Yokohama. Cao đẳng Sapporo4 Nara Link website
11 Trường Đại học Yokohama. Cao đẳng Sapporo Nara Link website
11 Trường Đại học Yokohama. Cao đẳng Sapporo Nara Link website
11 Trường Đại học Yokohama. Cao đẳng Sapporo Nara Link website
11 Trường Đại học Yokohama. Cao đẳng Sapporo Nara Link website
11 Trường Đại học Yokohama. Cao đẳng Sapporo Nara Link website