Danh sách trường tại Thụy Sĩ

1 Business Hotel Management School (BHMS) Cao đẳng, Đại học Chi tiết
2 Hotel and Tourism Management Institute Switzerland Cao đẳng, Đại học Chi tiết
3 Institute for Management & Hospitality Cao đẳng, Đại học Chi tiết
4 Les Roches International School of Hotel Managemenet Switzerland Cao đẳng, Đại học Chi tiết
5 State Institute Hospitality Management Cao đẳng, Đại học Chi tiết
6 Swiss College of Hospitality Management Cao đẳng, Đại học Chi tiết
7 Hotel Institute Montreux (HIM) Cao đẳng, Đại học Chi tiết
8 Swiss Hotel Management School Cao đẳng, Đại học Chi tiết
9 Swiss School of Business and Technology (SSBT) Cao đẳng, Đại học Chi tiết
10 International Hotel & Tourism Training Institute Phổ thông, cao đẳng, đại học Chi tiết